skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Infection With Multiple Avian Influenza Viruses in a Man Without Poultry-Handling Practices Suggesting an Increased Probability of Emergent Pandemic Influenza Virus in General Population

Yang, P. ; Shi, W. ; Cui, S. ; Zhang, Y. ; Liu, X. ; Wang, Q.

Clinical Infectious Diseases, 01/15/2012, Vol.54(2), pp.307-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838 ; E-ISSN: 1537-6591 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cid/cir844

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...