skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An improved bioassay for cytokinins using cucumber cotyledons

Fletcher, R A ; Kallidumbil, V ; Steele, P

Plant physiology, March 1982, Vol.69(3), pp.675-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0889 ; PMID: 16662273 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...