skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antioxidant Vitamins and Brain Dysfunction in Alcoholics

Gonzalez-Reimers, E. ; Fernandez-Rodriguez, C. M. ; Candelaria Martin-Gonzalez, M. ; Hernandez-Betancor, I. ; Abreu-Gonzalez, P. ; Jose de La Vega-Prieto, M. ; Elvira-Cabrera, O. ; Santolaria-Fernandez, F.

Alcohol and Alcoholism, 01/01/2014, Vol.49(1), pp.45-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-0414 ; E-ISSN: 1464-3502 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/alcalc/agt150

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...