skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cytokines and lipid peroxidation in alcoholics with chronic hepatitis C virus infection

Castellano-Higuera, A. ; Gonzalez-Reimers, E. ; Aleman-Valls, M. R. ; Abreu-Gonzalez, P. ; Santolaria-Fernandez, F. ; Vega-Prieto, M. J. D. L. ; Gomez-Sirvent, J. L. ; Pelazas-Gonzalez, R.

Alcohol and Alcoholism, 01/23/2008, Vol.43(2), pp.137-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-0414 ; E-ISSN: 1464-3502 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/alcalc/agm171

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...