skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An MBoC Favorite: The historic covers selected by Joseph Gall that graced MBoC from 1992 to 1996

Wolin, S. L.

Molecular Biology of the Cell, 05/15/2012, Vol.23(10), pp.1797-1797 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-1524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1091/mbc.E12-02-0141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...