skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inverse limits which are not hereditarily indecomposable

Mason, Alice ; Walsh, John J. ; Wilson, David C.

Proceedings of the American Mathematical Society, 02/01/1981, Vol.83(2), pp.403-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9939 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9939-1981-0624941-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...