skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Starvation Induces Vacuolar Targeting and Degradation of the Tryptophan Permease in Yeast

Beck, Thomas ; Schmidt, Anja ; Hall, Michael N.

The Journal of Cell Biology, 09/20/1999, Vol.146(6), pp.1227-1238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; E-ISSN: 1540-8140 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1083/jcb.146.6.1227

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...