skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mental Health and Treatment Response among Iraqi Refugees as Compared to Other Non-War Exposed Arab Immigrants: A Pilot Study in Southeast Michigan

Jamil, Hikmet ; Ventimiglia, Matthew ; Makki, Hyder ; Arnetz, Bengt B.

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 11/29/2010, Vol.8(4), pp.431-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15562948.2010.522470

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...