skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The local courts, decentralisation and good governance: the case of the English speaking provinces of Cameroon

Yanou, Mike A.

The International Journal of Human Rights, 12/2009, Vol.13(5), pp.689-696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13642980802533257

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...