skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Deficiency of Oncostatin M Receptor   (OSMR ) Exacerbates High-fat Diet-induced Obesity and Related Metabolic Disorders in Mice

Komori, T. ; Tanaka, M. ; Senba, E. ; Miyajima, A. ; Morikawa, Y.

Journal of Biological Chemistry, 05/16/2014, Vol.289(20), pp.13821-13837 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M113.542399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...