skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lack of Oncostatin M Receptor   Leads to Adipose Tissue Inflammation and Insulin Resistance by Switching Macrophage Phenotype

Komori, T. ; Tanaka, M. ; Senba, E. ; Miyajima, A. ; Morikawa, Y.

Journal of Biological Chemistry, 07/26/2013, Vol.288(30), pp.21861-21875 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M113.461905

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...