skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Are adults with intellectual disabilities socially excluded? An exploratory study in Taiwan

Wang, Y‐T.

Journal of Intellectual Disability Research, October 2013, Vol.57(10), pp.893-902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-2633 ; E-ISSN: 1365-2788 ; DOI: 10.1111/j.1365-2788.2012.01574.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...