skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of the Rift Valley fever virus nucleocapsid protein reveals another architecture for RNA encapsidation

Raymond, Donald D ; Piper, Mary E ; Gerrard, Sonja R ; Smith, Janet L

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 29 June 2010, Vol.107(26), pp.11769-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 20547879 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1001760107

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...