skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optical frequency comb photoacoustic spectroscopy

Sadiek, Ibrahim ; Mikkonen, Tommi ; Vainio, Markku ; Toivonen, Juha ; Foltynowicz, Aleksandra

Physical Chemistry Chemical Physics, 11/14/2018, Vol.20(44), pp.27849-27855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C8CP05666H

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...