skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Necrosis in non-tumour tissues caused by flavone acetic acid and 5,6-dimethyl xanthenone acetic acid

Zwi, Lj ; Baguley, Bc ; Gavin, Jb ; Wilson, Wr

British Journal of Cancer, 12/1990, Vol.62(6), pp.932-934 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/bjc.1990.412

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...