skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Two Metals Are Better Than One in the Gold Catalyzed Oxidative Heteroarylation of Alkenes

Tkatchouk, Ekaterina ; Mankad, Neal P. ; Benitez, Diego ; Goddard, William A. ; Toste, F. Dean

J. Am. Chem. Soc, 2011, Vol.133 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1021/ja2012627

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...