skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Limits to territorial nationalization in election support for an independence-aimed regional nationalism in Catalonia

Lepič, Martin

Political Geography, September 2017, Vol.60, pp.190-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.08.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...