skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social neuroscience and hyperscanning techniques: Past, present and future

Babiloni, Fabio ; Astolfi, Laura

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 07/2014, Vol.44, C, pp.76-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01497634 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.07.006

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...