skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Why Do We Believe What We Believe?

Samra, Humraaz ; Abdulla, Sarah ; Elias, Gavin J.B. ; Murphy, Kieran J.

Journal of Vascular and Interventional Radiology, 12/2018, Vol.29(12), pp.1754-1755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10510443 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvir.2018.05.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...