skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Erratum to: "Reactive red 120 dye removal from aqueous solution by adsorption on nano-alumina".(Correction notice)

Vosoughi Niri, M. ; Shirmardi, M. ; Asadi, A. ; Golestani, H. ; Naeimabadi, A. ; Mohammadi, M. J. ; Heidari Farsani, M.

Journal of Water Chemistry and Technology, July, 2014, Vol.36(3), p.203(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-455X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...