skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identity-Based Deterministic Signature Scheme without Forking-Lemma

Sharmila Deva Selvi, S ; Sree Vivek, S ; Pandu Rangan, C; Iwata, Tetsu (Editor) ; Nishigaki, Masakatsu (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Advances in Information and Computer Security: 6th International Workshop, IWSEC 2011, Tokyo, Japan, November 8-10, 2011. Proceedings, pp.79-95

ISBN: 9783642251405 ; ISBN: 3642251404 ; E-ISBN: 9783642251412 ; E-ISBN: 3642251412 ; DOI: 10.1007/978-3-642-25141-2_6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...