skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A framework to identify primitives that represent usability within Model-Driven Development methods

Panach, Jose Ignacio ; Juristo, Natalia ; Valverde, Francisco ; Pastor, Oscar

Information and Software Technology, Feb, 2015, Vol.58, p.338(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...