skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of vertical forces applied to the end-effector of a planar robot during a rehabilitation session: A case study

Germanotta, M. ; Petrarca, M. ; Rossi, S. ; Cappa, P. ; Castelli, E.

Gait & Posture, 4/2011, Vol.33, S1, pp.S13-S14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09666362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2010.10.019

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...