skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preparation and characterization of high surface area, high porosity carbon monoliths from pyrolyzed bovine bone and their performance as supercapacitor electrodes

Goodman, Paul A. ; Li, H. ; Gao, Y. ; Lu, Y.F. ; Stenger-Smith, J.D. ; Redepenning, Jody

Carbon, 4/2013, Vol.55, C, pp.291-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00086223 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2012.12.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...