skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Determining the needs of informal caregivers for smart home user interfaces: A first look

Hwang, Amy ; Truong, Khai ; Mihailidis, Alex

Alzheimer's & Dementia, 07/2012, Vol.8(4), S, pp.P181-P182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15525260 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jalz.2012.05.491

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...