skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automatically generating personalized user interfaces with Supple

Gajos, Krzysztof Z. ; Weld, Daniel S. ; Wobbrock, Jacob O.

Artificial Intelligence, 08/2010, Vol.174(12-13), pp.910-950 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00043702 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.artint.2010.05.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...