skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A measurement of time-averaged aerosol optical depth using air-showers observed in stereo by HiRes

Abbasi, R.U. ; Abu-Zayyad, T. ; Amann, J.F. ; Archbold, G. ; Atkins, R. ; Belov, K. ; Belz, J.W. ; Benzvi, S. ; Bergman, D.R. ; Boyer, J.H. ; Cannon, C.T. ; Cao, Z. ; Connolly, B.M. ; Fedorova, Y. ; Finley, C.B. ; Hanlon, W.F. ; Hoffman, C.M. ; Holzscheiter, M.H. ; Hughes, G.A. ; Hüntemeyer, P. ; Jui, C.C.H. ; Kirn, M.A. ; Knapp, B.C. ; Loh, E.C. ; Manago, N. ; Mannel, E.J. ; Martens, K. ; Matthews, J.A.J. ; Matthews, J.N. ; O’neill, A. ; Reil, K. ; Roberts, M.D. ; Schnetzer, S.R. ; Seman, M. ; Sinnis, G. ; Smith, J.D. ; Sokolsky, P. ; Song, C. ; Springer, R.W. ; Stokes, B.T. ; Thomas, S.B. ; Thomson, G.B. ; Tupa, D. ; Westerhoff, S. ; Wiencke, L.R. ; Zech, A.

Astroparticle Physics, 3/2006, Vol.25(2), pp.93-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09276505 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2006.01.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...