skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measurement of pressure dependent fluorescence yield of air: Calibration factor for UHECR detectors

Belz, J.W. ; Burt, G.W. ; Cao, Z. ; Chang, F.Y. ; Chen, C.C. ; Chen, C.W. ; Chen, P. ; Field, C. ; Findlay, J. ; Hüntemeyer, P. ; Huang, M.A. ; Hwang, W.-Y.P. ; Iverson, R. ; Jones, B.F. ; Jui, C.C.H. ; Kirn, M. ; Lin, G.-L. ; Loh, E.C. ; Maestas, M.M. ; Manago, N. ; Martens, K. ; Matthews, J.N. ; Ng, J.S.T. ; Odian, A. ; Reil, K. ; Smith, J.D. ; Snow, R. ; Sokolsky, P. ; Springer, R.W. ; Thomas, J.R. ; Thomas, S.B. ; Thomson, G.B. ; Walz, D. ; Zech, A.

Astroparticle Physics, 3/2006, Vol.25(2), pp.129-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09276505 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2005.12.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...