skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F. Akbar ; Ishaq, M. ; Khan, S. ; Shakirullah, M. ; Asim, S.M. ; Ahmad, I. ; Mabood, Fazal

Journal of Environmental Sciences, 12/2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(10)60616-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...