skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physician Acceptance of a Computerized Health Maintenance Prompting Program

Knight, Bradley P. ; O’malley, Michael S. ; Fletcher, Suzanne W.

American Journal of Preventive Medicine, 01/1987, Vol.3(1), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07493797 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0749-3797(18)31292-3

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...