skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Technical features of the JBIG standard for progressive bi-level image compression

Hampel, Horst ; Arps, Ronald B. ; Chamzas, Christos ; Dellert, David ; Duttweiler, Donald L. ; Endoh, Toshiaki ; Equitz, William ; Ono, Fumitaka ; Pasco, Richard ; Sebestyen, Istvan ; Starkey, Cornelius J. ; Urban, Stephen J. ; Yamazaki, Yasuhiro ; Yoshida, Tadashi

Signal Processing: Image Communication, 4/1992, Vol.4(2), pp.103-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09235965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0923-5965(92)90017-A

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...