skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Infrared study of adsorbed state of aniline on alumina and HCl-treated alumina

Tanaka, M

Journal of Catalysis, 04/1972, Vol.25(1), pp.111-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219517 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0021-9517(72)90207-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...