skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The amino acid sequence of clostridium pasteurianum ferredoxin

Tanaka, Masaru ; Nakashima, Tadayoshi ; Benson, Ann ; Mower, Howard F. ; Yasunobu, Kerry T.

Biochemical and Biophysical Research Communications, 07/1964, Vol.16(5), pp.422-427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006291X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0006-291X(64)90369-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...