skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recovery of polonium from microwave bomb digestions

Towler, P.H. ; Smith, J.D.

Analytica Chimica Acta, 06/1994, Vol.292(1-2), pp.209-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00032670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0003-2670(94)00087-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...