skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy Metals in Wastewater: The Effect of Electrolyte Composition on the Precipitation of Cadmium(II) Using Lime and Magnesia

Lin, Xiaomei ; Burns, Robert C. ; Lawrance, Geoffrey A.

Water, Air, and Soil Pollution, 7/2005, Vol.165(1-4), pp.131-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-005-4640-9

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...