skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Message classification as a basis for studying command and control communications—an evaluation of machine learning approaches

Leifler, Ola ; Eriksson, Henrik

Journal of Intelligent Information Systems, 4/2012, Vol.38(2), pp.299-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10844-011-0156-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...