skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Accessibility aspects in UIDLs

Faure, David ; Fogarassy-Neszly, Paul ; Pribeanu, Costin ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, 11/2013, Vol.12(4), pp.337-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10209-013-0305-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...