skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The use of computer-monitored data in information science and communication research

Rice, Ronald E. ; Borgman, Christine L.

Journal of the American Society for Information Science, 07/1983, Vol.34(4), pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/asi.4630340404

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...