skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The determination and origin of fibre clogging in membrane bioreactors

Stefanski, M. ; Kennedy, S. ; Judd, Simon J.

M. Stefanski, S. Kennedy, S. Judd,. The determination and origin of fibre clogging in membrane bioreactors. Journal of Membrane Science, Volume 375, Issues 1–2, 15 June 2011, Pages 198-203. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0376-7388 ; DOI: 10.10.6/j.memsci.2011.03.047

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...