skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tl0.4K0.4Fe2-ySe2-xAs_x超导样品的制备方法研究 - Research on Methods of Growing Single Crystal Samples of Tl0.4K0.4Fe2-ySe2-xAs_x

冯国林 ; 李娟 ; FENG Guolin, LI Juan

宁夏师范学院学报 - Journal of Ningxia Teachers College, 2016, Vol.37(06), pp.42-46

ISSN: 1674-1331

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...