skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

自噬——运动改善胰岛素抵抗的新机制

刘效磊 ; 牛燕媚 ; 傅力

生理科学进展 - Progress in Physiological Sciences, 2013, Vol.44(03), pp.237-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0559-7765

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...