skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MEANS OF ATTENDING SCHOOL IN SCHOOL DISTRICTS APPLIED ATTENDING SUPPORT SYSTEMS IN NAGANO CITY
長野市の通学支援制度適用小学校区における通学手段の実態

出田, 麻子 ; 寺内, 美紀子 ; Ideta, Asako ; Terauchi, Mikiko

日本建築学会技術報告集, 2017, Vol.23(55), pp.947-952 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1341-9463 ; DOI: 10.3130/aijt.23.947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...