skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

De l’imagerie médicale à la médecine computationnelle

Ayache, Nicholas

La lettre du Collège de France, 01 March 2015, p.39

ISSN: 1628-2329 ; E-ISSN: 2109-9219 ; DOI: 10.4000/lettre-cdf.3051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...