skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

State-Society Relations in the Southeast

Aslan, Senem ; Casier, Marlies ; Gorgas, Jordi Tejel ; Harris, Leila M ; Jongerden, Joost ; Ray, Marie Le ; Scalbert-Yücel, Clémence ; Tezcür, Güneş Murat ; Watts, Nicole F

European journal of Turkish studies, 10 May 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1773-0546

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...