skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

I Saw You in the News: Mediated and Direct Intergroup Contact Improve Outgroup Attitudes

Wojcieszak, Magdalena ; Azrout, Rachid

Journal of Communication, 2016, Vol. 66(6), pp.1032-1060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9916 ; E-ISSN: 1460-2466 ; DOI: 10.1111/jcom.12266

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...