skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BOOK REVIEW - Pernille Rieker (ed.), External Governance as Security Community Building, The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy, Palgrave Macmillan, 2016, 218 pages, ISBN 978-1-137-56169-5

Mușchei, Ion

Eastern Journal of European Studies, 2016, Vol.7(2), pp.207-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2068-651X ; E-ISSN: 2068-6633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...