skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crime, politics and business in 1990s Ukraine

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, June 2014, Vol.47(2), pp.195-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2014.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...