skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modernizare și naționalism: Sibiul la începutul secolului XX. Competiția elitelor într-un oraș multicultural (1905-1945)

Dragoman, Dragoş

Studia Politica. Romanian Political Science Review, 2007, Issue 1, pp.31-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-4551

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...