skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lobbing w relacjach biznes–administracja publiczna: teoria, praktyka, rekomendacje

Wójtowicz, Andrzej Stanisław

Studia BAS, 2015, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2080-2404

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...