skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Naţional şi naţionalism în educaţia românească interbelică (1918-1939)

Sdrobiş, Dragoş

Anuarul Institutului de Istorie »George Bariţiu« - Series HISTORICA, 2011, Issue L, pp.341-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1584-4390 ; E-ISSN: 2344-2093

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...