skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conveying expressivity and vocal effort transformation in synthetic speech with Harmonic plus Noise Models

Calzada Defez, Àngel; Socoró Carrié, Joan Claudi ; Universitat Ramon Llull. Etseei La Salle - Comunicacions I Teoria Del Senyal

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...